ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2562"
เมื่อ 6 มิ.ย. 62, 11:52 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงานให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.นั้น  

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอแจ้งและประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกรางวัลดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

โดยสามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา