ประชาสัมพันธ์"การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี พ.ศ.2563"
4 มิ.ย. 62 09:41 น. 3,237 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น ตามพระราชกฤษำีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณื พ.ศ. 2538 บัญชีที่ 4 โดยให้นับระยะเวลาถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด ดำเนินการส่งเอกสารดังนี้

1. หนังสือนำส่งของโรงเรียน 1 ฉบับ

2.งบหน้ารายชื่อผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 2 ชุด

3.แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.1) 3 ชุด

4.บัญชีแสดงคุณสมบัติผุ้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (1คน/1แผ่น) 2 ชุด

5.รายละเอียดของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ สมุดประจำตัวครู ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีการบันทึก สำเนาใบอนุญาตบรจจุเป็นครู ครูใหญ่ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพครู สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์