ประชาสัมพันธ์ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม "
31 พ.ค. 62 09:35 น. 8,225 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคใต้ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมการประกวด/การแข่งขันระดับภาคใต้และระดับมหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 7428 8114, 0 7428 8029 หรือทางเว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/specialevent/sciweek62