ประชาสัมพันธ์ "โครงการรถโรงหนัง"
15 พ.ค. 62 09:35 น. 383 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการรถโรงหนัง ซึ่งเป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก้เด็กนักเรียนและประชาชนตามโรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ โครงการรถโรงหนัง ได้จัดทำกำหนดการเดินทางไปตามกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ภาค โดยในช่วงเวลา 09.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.00 น. เป็นการจัดฉายสำหรับเด็กนักเรียน ส่วนในช่วงเย็น 18.30 น. เป็นการจัดฉายสำหรับประชาชน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด   3 จังหวัดคือ ตรัง สตูลและสงขลา โครงการ ฯ มีกำหนดเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 โดยจังหวัดสงขลา จัดจุดฉายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปริกและลานสนามกีฬาติณสูลานนท์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่โรงเรียน ครู นักเรียน บุคลากรทั่วไปในสังกัด ร่วมรับชมภาพยนตร์รอบประชาชนทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 รอบเวลา 14.00 น. และรอบเวลา 16.00 น. และในวันธรรมดา 1 - 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ จุดฉายลานหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถประสานรายละเอียดต่างๆหรือสำรองที่นั่งได้ที่นายวุฒินันท์ แช่มช้อย โทรศัพท์ 094 770 6999

โครงการ_และกำหนดฉายภาพยนต์.pdf