ประชาสัมพันธ์ "สทศ.จัดทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2562"
เมื่อ 18 เม.ย. 62, 08:32 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคืการมหาชน) ดำเนินการจัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมถรรนะครู อาจารยื ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเป็นการติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่บุคลากรที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.niets.or.th