ประชาสัมพันธ์ "สทศ.จัดทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2562"
18 เม.ย. 62 08:32 น. 569 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคืการมหาชน) ดำเนินการจัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมถรรนะครู อาจารยื ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเป็นการติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่บุคลากรที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.niets.or.th