ประชาสัมพันธ์"การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562"
เมื่อ 9 เม.ย. 62, 14:57 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และส่งเสริมวรรณกรรมประเภทร้อยกรองไทย ปลูกฝังความรักในมรดกไทย และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรม

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562