ประชาสัมพันธ์"การประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562"
เมื่อ 9 เม.ย. 62, 14:53 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก และยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562