การประกวดเขียนเรียงความประจำเดือนเมษายน หัวข้อ “วันครอบครัว”
เมื่อ 27 มี.ค. 62, 10:40 น.
โดย นายสุชาติ ชิรยานนท์

ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนโยบายส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะในการอ่าน การคิด การเขียน และการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติและเสริมสร้างให้เยาวชนรัก   และชื่นชมในภาษาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ผู้ที่สนใจส่งผลงานไปยังศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๗๐ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  

        หมายเหตุ   เฉพาะโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ ๔ อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จังหวัดสงขลา 

รายละเอียดคลิก ประกาศศูนย์ประสานงานและประกวดเรียงความป.pdf