ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP School)
เมื่อ 25 มี.ค. 62, 09:54 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการงานของคุรุสภา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และอื่นๆได้แก่

1.การบันทึกทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3.การยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4.การยื่นประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

5.การขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ในนามหน่วยงานได้ที่ www.ksp.or.th เลือกหัวข้อ “KSP School” โดยกรอกข้อมูลการสมัคร ได้แก่ รหัสหน่วยงาน/สถานศึกษา   10 หลัก , เลขที่บัตรประชาชนหัวหน้าหน่วยงาน เลขที่บัตรประชาชนผู้ประสาน , หนังสือแต่งตั้งผู้ประสาน การใช้งานระบบบริการสถานศึกษา เป็นต้น 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 0 2280 6169