ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เรื่อง การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา
2 มี.ค. 60 07:09 น. 358 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนังานศึกษาธิการภาค ๘  (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) ดำเนินการจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  หากท่านใดสนใจสามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทนตามแบบต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.coad๓.org/Downloadfile/เอกสารการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ด้านล่าง ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอสมัครสอบได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง แบบคำร้องสอบเทียบอิสลามศึกษา