ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เมื่อ 28 ก.พ. 62, 15:36 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา พักกาย พักใจ ไปกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านศีลธรรมให้เข้มแข็งร่วมกัน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน