ประกาศรับสมัครนักเรียนม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนต่อในระดับผู้ช่วยพยาบาล (ทุนเรียนฟรี)
18 ก.พ. 62 13:43 น. 3,565 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วยศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ปฎิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิ JWS 60และ มูลนิธิเวอร์จิเนียร์ บี ทูลมิน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์จะรับนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าโดยจัดการศึกษาแบบให้เปล่า ทางศูนย์ ฯ จะจัดหาที่พัก (พร้อมครูผู้ดูแล) อาหาร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทุกประการ โทร 086-3559302

รายละเอียดตามเอกสารแนบ