ประชาสัมพันธ์การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
เมื่อ 13 ก.พ. 62, 15:41 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษา ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งจะจัดขึ้นวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 สนามกีฬากลางจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์สร้างความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้เยาวชน และประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวด โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ