ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่ 21”
เมื่อ 13 ก.พ. 62
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย จึงได้จัดอบรมครูหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้นำความรู้ วิธีการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการอบรม ฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00น.–16.00 น. ณ ห้องสมิหลา A โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจำนวนเพียง 150 ท่าน) 

ส่งใบสมัครเข้าอบรมภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง E-mail wanpen.tha@maceducation.com

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณวันเพ็ญ ไทยบรรเทิง 087-3943316 ID Line : atomcl