ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่ 21”
เมื่อ 13 ก.พ. 62, 15:22 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย จึงได้จัดอบรมครูหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้นำความรู้ วิธีการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการอบรม ฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00น.–16.00 น. ณ ห้องสมิหลา A โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจำนวนเพียง 150 ท่าน) 

ส่งใบสมัครเข้าอบรมภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง E-mail wanpen.tha@maceducation.com

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณวันเพ็ญ ไทยบรรเทิง 087-3943316 ID Line : atomcl