ประชาสัมพันธ์โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562"
เมื่อ 7 ก.พ. 62, 10:45 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ซึ่งรับสมัครโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ โดยให้ดำเนินการจัดทำเล่มรายงานพร้อมรูปภาพประกอบแต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์การพิจารณา ส่งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รายละเอียดเอกสารสมัคร และ เกณฑ์การตัดสินตามเอกสารแนบ