ประชาสัมพันธ์ หมายเลข 1444 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อ 16 ม.ค. 62, 13:50 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1444 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรับราบข้อมูลการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงแจ้งเบาะแส / เหตุทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง