ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา (การประกวด M-Culture Talent) ประจำปี 2562
เมื่อ 3 ม.ค. 62, 14:44 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา (การประกวด M-Culture Talent) ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและจังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. การประกวด M-Culture Talent ประเภทการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยที่สื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้

2. การประกวด M-Culture Talent วาดภาพภายใต้หัวข้อ “การอยู่ร่วมในความต่างอย่างมีความสุข”

3. การประกวด M-Culture Talent  การประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ“การอยู่ร่วมในความต่างอย่างมีความสุข” หรือ “พหุวัฒนธรรมแผ่นดินใต้สันติสุข”

โดยประกวดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายละเอียดการประกวดตามเอกสารแนบ