มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท
เมื่อ 26 ธ.ค. 61, 10:05 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท

รายละเอียด วันเวลา รับสมัคร ตามเอกสารแนบ