การประชาสัมพันธ์การให้บริการ หอพัก สกสค.
เมื่อ 19 ธ.ค. 61, 16:30 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการและการใช้บริการ หอพัก สกสค. พ.ศ. 2561 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ  สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค.ของหอพักสกสค.พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด