โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 29 พ.ย. 61
โดย นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย "โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปี 2562 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)" เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาใกล้บ้าน โดยให้นักเรียนสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด