ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561
เมื่อ 29 พ.ย. 61
โดย นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน หากโรงเรียนใดมีการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยและมีความสนใจสามารถส่งแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจพร้อมหนังสือโมเดลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ที่เอกสารดาวน์โ่หลด และส่งไฟล์แบบสำรวจกลับมาในรูปแบบ Word/PDF ได้ที่ wandee-ja_2515@hotmail.com