ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14"
25 ต.ค. 61 11:09 น. 500 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ gg.gg/yalasci และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรสาร 073-216755 หรือ อีเมล yalasci_01@hotmail.com