ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อ 22 ต.ค. 61
โดย นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น. ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันและเวลาดังกล่าว