ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เมื่อ 17 ต.ค. 61
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ