ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน
6 ก.พ. 60 05:15 น. 284 ครั้ง
ด้วย พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานข้อมูลกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ. ในส่วนของคู่มือประชาชนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรออนุมัติจาก สำนักงาน ก.พ.ร. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มือสำหรับประชาชนของส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำคู่มือดังกล่าวไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อบริการประชาชนไปพลางก่อน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการตามมติ ก.พ.ร. ข้างต้น ซึ่ง สรอ. ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีคู่มือสำหรับประชาชนอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเว็บไซต์  www.info.go.th http://www.info.go.th