ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน
เมื่อ 14 มิ.ย. 61
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน