ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน
14 มิ.ย. 61 16:20 น. 2,195 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน