ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด
เมื่อ 20 มี.ค. 61, 06:41 น.

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศปิดรับสมัครครูที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑  เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ