โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
25 ม.ค. 60 02:43 น. 372 ครั้ง
โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  หากมีความประสงค์เสนอโครงการสนับสนุนขอรับเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน สามารถส่งโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โ่หลดรายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่นี่ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมผลผลิต 2.แบบประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 3. แบบคำขอรับการสนับสนุน แบบอกว.สสผ.2 4. ภาพกิจกรรม 5. รูปแบบโครงการ แบบอกว.สสผ.3 6. รายละเอียดงบประมาณ 7. ภาพสถานท่ีดำเนินการ 8. ราคากลางสำหรับวิเคราะห์ 9. แบบรายงานผลโครงการส่งเสริมผลผลิต