รับสมัครเยาวชนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (ทุนซีพีออลล์)
23 ม.ค. 60 09:26 น. 352 ครั้ง
ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการมีงานทำสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าที่พัก ในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัด ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ ทุนซีพีออล