โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
23 ม.ค. 60 07:03 น. 1,729 ครั้ง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่ารับประทานทุกวัน  จากการติดตามของคณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานด้านเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ดี แต่ยังมีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ยังเป็นปัญหาเนื่องจากการดำเนินงานด้านนี้ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้รับบริการอาหารของโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาแจ้งให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอโครงการสนับสนุนขอรับเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ฯ ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการขอสนับสนุนฯ ได้ที่นี่ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ ปรับสุขา 2. เกณฑ์มาตรฐานปรับ18ตค58 3. แบบประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล 4. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปรับ 15.10.58 5. ภาพกิจกรรม 6. แบบโครงการ 7. รายละเอียดงบประมาณ 8. คำอธิบายแบบกรอกข้อมูลรายละเอียดประกอบ 9. แบบรายงานผลโครงการสุขาภิบาล