โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
6 ธ.ค. 61 14:01 น. 865 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เอกสารเพิ่มเติม

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  1.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
  2.  แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  1.  การแต่งตั้ง ถอดถอน
  2.  ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดกิจการ
  3.  แนวปฏิบัติ