การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
เมื่อ 11 เม.ย. 61

วันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา และ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้