คณะกรรมการ สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการรับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
เมื่อ 7 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 1 -30 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการรับเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิผลที่ดีต่อไป