ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”
เมื่อ 26 ธ.ค. 61, 10:29 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชน โดยวีธีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยไปสู่สถานศึกษาตามอำนาจและภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความปลอดภัยไปสู่สถานศึกษาในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยไปสู่เยาวชนต่อไป