ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
เมื่อ 3 พ.ค. 61
โดย นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้กำหนดจัดโครงการร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561

โดยให้ร่วมกันจัดทำป้ายข้อความ "ปิดเทอมนี้ ทุกชีวีปลอดภัย ห่วงใยทุกคน"

ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัดและบุคคลทั่วไปมองเห็น

และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวไปยังศึกษาธิการจังหวัดต่อไป