ค้นพบ 193 รายการ
หัวข้อ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 | ดู 11 ครั้ง
การอนุญาตให้ใช้หลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ดู 52 ครั้ง
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ดู 199 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 64 | ดู 70 ครั้ง
วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 48 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนประจำศูนย์เครือข่าย | ดู 57 ครั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 79 ครั้ง
แนวปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา | ดู 70 ครั้ง
สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 | ดู 104 ครั้ง
รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ดู 578 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน : เกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบ | ดู 87 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย" วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | ดู 115 ครั้ง