ค้นพบ 165 รายการ
หัวข้อ
เปลี่ยนแปลงการสำรวจรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 248 ครั้ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งถอดถอน(อัพเดต) | ดู 84 ครั้ง
ระบบบริหารการจัดสอบ O-NET | ดู 52 ครั้ง
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสงขลา | ดู 53 ครั้ง
คู่มือการขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ | ดู 45 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ดู 43 ครั้ง
การนำส่งค่าเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2562 | ดู 1,129 ครั้ง
แบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง | ดู 102 ครั้ง
แบบติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน ในระบบ ตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 469 ครั้ง
การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 | ดู 1,267 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | ดู 300 ครั้ง
คู่มือการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน | ดู 294 ครั้ง