ค้นพบ 76 รายการ
หัวข้อ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551
แจ้งจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินที่ขอเบิกตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตามนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61) | ดู 138 ครั้ง
แจ้งโรงเรียนยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน(PSIS) (ข้อมูล 10 มิถุนายน 61) | ดู 77 ครั้ง
แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกรกฎาคม 2561 | ดู 64 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน | ดู 3 ครั้ง
สื่อการสอนด้านพลังงาน | ดู 54 ครั้ง
การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ดู 153 ครั้ง
แบบสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) (สำหรับโรงเรียน) กรณียังไม่นำส่งเล่ม SAR | ดู 116 ครั้ง
รายละเอียดเพ่ิ่มเติม SAR (เฉพาะเจ้าหน้าที่) | ดู 59 ครั้ง