ค้นพบ 138 รายการ
หัวข้อ
สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิตัลในอนาคต | ดู 38 ครั้ง
คูมือแต่งตั้งถอดถอนครูชาวต่างประเทศ พ.ศ.2562 | ดู 28 ครั้ง
คู่มือการรับนักเรียนต่างประเทศ พ.ศ.2562 | ดู 13 ครั้ง
อบรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน การเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐ | ดู 26 ครั้ง
รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ดู 145 ครั้ง
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช ๒๕๖๑ / ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๙ | ดู 39 ครั้ง
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปี พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 | ดู 127 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 ฉบับปรับปรุง 2555 | ดู 316 ครั้ง
หลักสูตรต้นแบบที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ดู 45 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 | ดู 80 ครั้ง
เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอิลามศึกษา) | ดู 390 ครั้ง
เอกสารโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 991 ครั้ง