แบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
1 พ.ย. 62 15:53 น. 215 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

แบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง

คำชี้แจง (เฉพาะโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย )

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ตอบแบบสอบถาม เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

ตอบแบบสอบถาม คลิกที่นี่