การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
26 มี.ค. 62 13:32 น. 15,953 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 

รูปแบบการเขียนรายงาน ดังเอกสารแนบ....