สช.จ.สงขลาจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
22 มิ.ย. 62 10:39 น. 183 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดให้สูงขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม คือ

1.กิจกรรมการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล

3.กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระภาษาไทยและวิทยาศาสตร์

4.กิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.จ.สงขลา ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมทั้งสิ้น 314 คน