สช.จ.สงขลา จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
เมื่อ 7 ธ.ค. 61, 10:04 น.
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสงขลาตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย นายอาคม สุชาติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานกลุ่มอำนวยการและงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ก่อนดำเนินการประชุมมีการนำเสนอผลงาน best practices จากผู้บริหารโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อีกทั้งเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา บรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง 4 อำเภอ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (นายวิรัช จันทร์เกิด) ข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 300 คน