นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการ ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ประธานเปิดการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เมื่อ 15 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561" แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดย  นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ มีครูผู้สอนเข้ารับการอบรมประมาณ  30  คน