สช.จ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ร.ร.เอกชนในโครงการตามพระราชดำริฯ
เมื่อ 11 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม 50 คน