ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ ร่วมงานนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ 9 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ครูและนักเรียนโรงเรียนเร๊าะมานียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประมาณ 1,000 คน ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการทางด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (Best Practices) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกวดเขียนเรียงความ การบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 การมอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีศรีสงขลา การมอบโล่รางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (Best of the Best Practices) และการมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาการเขียนเรียงความดีเด่น จำนวน 17 รางวัล