การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อ 30 มี.ค. 61
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์(รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานและพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ปฎิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอเทพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา