โครงการน้ำชายามเช้าสานสัมพันธ์ชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนตายุตตอลีบาต อ.เทพา จ.สงขลา
5 ก.ย. 65 14:35 น. 113 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 5 กันยายน 2565 อำเภอเทพาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาและโรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดโครงการน้ำชายามเช้าสานสัมพันธ์ชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนตายุตตอลีบาต อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเทพา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม กระตุ้น แนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจจากทุกภาคส่วน ให้สถานศึกษาเอกชนสามารถปฏิบัติงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษาเอกชน ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา เป็นประธาน