โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
25 มิ.ย. 65 16:07 น. 171 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ลงนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้สอน มีความรู้ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลงนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์(ตาดีกา)ต้นจำปาดะ ศูนย์(ตาดีกา)นาจวก ศูนย์(ตาดีกา)จาเราะบีสู ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี