ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “คนดี จิตอาสา เพื่อสังคม”
26 พ.ค. 65 16:33 น. 53 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “คนดี จิตอาสา เพื่อสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  แบ่งเป็นทุนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 132 ทุน ๆละ 1,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 43 ทุน ๆละ 5,000 บาท