สารประชาสัมพันธ์ สมิหลา นิวส์ ฉบับที่ 22 ประจำเดือนธันวาคม 2560
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง