X
“สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสันติสุข สู่ศตวรรษที่ 21”
Update
การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสันติสุข สู่ศตวรรษที่ ๒๑ | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
ดร.สุกรี แวมูซอ
ผอ.สช.จ.สงขลา
นายวรรษา สุริยันยงค์
รองผอ.สช.จ.สงขลา
นางมาราณี สัสดีวงศ์
รองผอ.สช.จ.สงขลา
- ว่าง -
ผอ.สช.อ.เทพา
นายอุทิศ อมรมณี
ผอ.สช.อ.นาทวี
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ
ผอ.สช.อ.จะนะ
- ว่าง -
ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย

งานบริการ

โรงเรียนในระบบ
162
โรงเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
94425
นักเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
3871
ครู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลณวันที่ : 10 พ.ย. 65
โรงเรียนนอกระบบ
405
แห่ง
เร็วๆนี้
49602
ผู้เรียน
เร็วๆนี้
1648
ผู้สอน
เร็วๆนี้
ข้อมูลณวันที่ : 31 ส.ค. 2564