X
“สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสันติสุข สู่ศตวรรษที่ 21”
Update
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสันติสุข สู่ศตวรรษที่ ๒๑ | ระบบการรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
ดร.สุกรี แวมูซอ
ผอ.สช.จ.สงขลา
นายมูฮันมัด ดือราแม
รองผอ.สช.จ.สงขลา
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์
รองผอ.สช.จ.สงขลา
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ
ผอ.สช.อ.จะนะ
นายอุทิศ อมรมณี
ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย
นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์
ผอ.สช.อ.เทพา
-ว่าง-
ผอ.สช.อ.นาทวี

งานบริการ

โรงเรียนในระบบ
162
โรงเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
94425
นักเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
3871
ครู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลณวันที่ : 10 พ.ย. 65
โรงเรียนนอกระบบ
405
แห่ง
เร็วๆนี้
49602
ผู้เรียน
เร็วๆนี้
1648
ผู้สอน
เร็วๆนี้
ข้อมูลณวันที่ : 31 ส.ค. 2564