X
นายมูฮันมัด ดือราแม
รองผอ.สช.จ.สงขลา
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา
นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา
ผอ.สช.อ.จะนะ
นายหั้ว ศรีสุด
ผอ.สช.อ.นาทวี
นายอุทิศ อมรมณี
ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย
นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์
ผอ.สช.อ.เทพา

งานบริการ

โรงเรียนในระบบ
160
โรงเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
96480
นักเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
4089
ครู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลณวันที่ : 10 มิ.ย. 64
โรงเรียนนอกระบบ
405
แห่ง
เร็วๆนี้
49602
ผู้เรียน
เร็วๆนี้
1648
ผู้สอน
เร็วๆนี้
ข้อมูลณวันที่ : 31 ส.ค. 2564