X
X
Update
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
นายมูฮันมัด ดือราแม
รองผอ.สช.จ.สงขลา
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา
นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา
ผอ.สช.อ.จะนะ
นายหั้ว ศรีสุด
ผอ.สช.อ.นาทวี
นายอุทิศ อมรมณี
ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย
นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์
ผอ.สช.อ.เทพา

งานบริการ